عکس نون و نمک برای تبرک سفره 
واسه سفره نامزدی خواهر شوهرم بود که کار دست خودمه?

نون و نمک برای تبرک سفره واسه سفره نامزدی خواهر شوهرم بود که کار دست خودمه?

۱۹ مرداد ۹۹
نظرات