عکس دسر پرتقال من

دسر پرتقال من

۲۶ مرداد ۹۹
کاش !
فرو میشدم
در بغض خاکستری واژه های سپید
و میگذشتم
از هفت خوان باران
تا ورای زندگی جن زده من
آنجا که فقط ترانه می سرایند
کاش !
می باریدم
چون باران پائیزی
بر برگهای زرد و خشکیده غزلها
اگر مانده بودی!
در سایه های اطلسیهای حیاط
راز بودن درخت #پرتقال
- و -
هبوط بهار نارنج را 
برایت فاش میکردم...!
میگفتم که چرا 
درخت ازگیل حیاط
در اوج قد کشیدنش خشکید....!؟
کاش !
فرو میرفتم ...

🍂🍊هبوط بهار نارنج
#شاعر کرامت یزدانی (اشک)


#شعر_غذای_روح_من
#فالو_یادت_نره😉
...
نظرات