عکس البالوپلو

البالوپلو

۳۰ مرداد ۹۹
فرقی ندارد چند ساله باشیم.

همه مان یک دانه #دختر کوچولوی سرتق تخس بدبین اما #مهربان و #عاشق توی خودمان داریم که دلش بند #بهانه ست... که فکرش وسط همه دردهای ریز و درشت توی جمله " #چی بپوشم؟ " گیر کرده باشد... همه ما #خاطره داریم از پا کردن #کفش پاشنه تق تقی و مالیدن قرمزترین #ماتیک #مادر به سرتاپایمان
و کجکی کوتاه کردن #چتری خودمان یا عروسکمان
و #لاک زدن #ناخن های توی گوشت رفته اش...
آشناییم با دختر #کوچولویی که گاه #اشک ریخته و گاه پایش را روی زمین کوبیده و گاه از ته ته دل خندیده
و حواسش نبوده که کسی دندانهایش را دیده یا نه .. و این #دخترک کسی ست که تا آخر دنیا همراه ما "میماند"!😊
...
نظرات