عکس کاچی

کاچی

۱ مهر ۹۹
قرار_پاپیونی_مصی جون
مردم آنچه راکه گفتند فراموش خواهند کرد
آنچه را که انجام دادید راهم فراموش خواهند کرد
اما هرگز احساسی را که از سمت شما تجربه کردند فراموش نخواهند کرد♥
...