عکس شيرينی مشهدی ( آلمانی )

شيرينی مشهدی ( آلمانی )

۲۳ آذر ۹۹
من نیستم.
من اینجا نیستم.
من اینجا منتظر نیستم.
من اینجا منتظر دوستی نیستم.
من اینجا منتظر دوستی مهربان نیستم.
من اینجا تنها منتظر دوستی مهربان نیستم.
من اینجا تنها هستم، منتظر دوستی مهربان نیستم.
من اینجا تنها نیستم، منتظر دوستی مهربان هستم.
من اینجا تنها نیستم، منتظر دوستی هستم.
من اینجا تنها نیستم، منتظر هستم.
من اینجا تنها منتظر هستم.
من اینجا منتظر هستم.
من اینجا هستم.
من هستم.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂هسین یا نیسین

https://digipostal.ir/cqvtqt5
شارژ میده به مناسبت یلدا 👆
...
نظرات