عکس دسر شَعریه
خاطره
۹۶
۲.۳k

دسر شَعریه

۲۵ آذر ۹۹
روزهايي آرزو مي كنم كه زندگي ام را به گذشته برگردانم، نه براي اينكه چيزي را تغيير دهم ..نه....فقط براي اينكه برخي چيزها را دو مرتبه احساس كنم...

دسر شَعریه
https://sarashpazpapion.com/recipe/3797f33e9a90bf13e7b582b2cc74bea2

...
نظرات