عکس کیک یک تخم مرغی
رویا۱۳۴۸
۵۵
۹۶۱

کیک یک تخم مرغی

۲۹ آذر ۹۹
ما را بجز از عشق تو، در خانه کسی نیست
بنمای رخ، از پرده که در خانه کسی نیست

بردار مه از سلسله تا خلق بدانند
کز سلسله داران تو، دیوانه کسی نیست

در خلوت دل، ساختمت، منزل و آنکس
گر دل نکند، منزل جانانه کسی نیست

سرگشته بسی‌اند، ولی، آنکه چو پرگار
دارد قدمی ثابت و مردانه، کسی نیست

دلگرمی پروانه ده‌ای شمع که در عشق
امروز، به جانبازی پروانه کسی نیست

سلمان، مطلب، یار که بسیار بجستند
زین جنس، درین منزل ویرانه کسی نیست

#کیک#کلوچه#کیک یک تخم مرغی#پاییز#
...
نظرات