عکس حلوانذری
(فاطمیه)
narges
۸۹
۵۲۸

حلوانذری (فاطمیه)

۲۸ دی ۹۹
نمایان شد ز خط آتش و دود / که جرم فاطمه حب علی بود

پس از زهرا علی بی همزبان شد / اسیر امتی نامهربان شد . . .
حاجت روا همه دوستان انشالله
...
نظرات