عکس زرشک پلو با مرغ مجلسی
Zahra
۸
۲۱۹

زرشک پلو با مرغ مجلسی

۱۲ بهمن ۹۹
كدهاى خوشبختى خيلى هم
پيچيده نيستند!
كمى بيخيالى را چاشنى روزمرگى هايت كن و
در كنار شعله زندگى ،
تَنِ شادى و كودک درونت را
گرم نگه دار!
غصه ها را از پنجره‌ی زندگی بيرون
بيانداز
و بگذار از سرما يخ بزنند ...:)

زندگیتون مملو از خوشی🌹🌹🌹
...
نظرات