عکس فلافل
فـریـبـا
۵۰۵
۳.۳k

فلافل

۲ اسفند ۹۹
انسانی که به شناخت خویش نرسیده
باشد، بیسواد حقیقی است هر چند تمام
کتب دنیا را خوانده باشد.
اگر درونت پر از خشم، نفرت،خودخواهی
و غرور، حسادت و چیزهای دیگر است،
بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته ای
و هنوز رشد نکرده ای.
کریشنا مورتی
...
نظرات