عکس پای سیب قنادی
Hanieh.g
۲k
۲k

پای سیب قنادی

۱۷ تیر ۰۰
_حبیب‌آقا،‌نه‌کافه‌رفته‌است،نه‌کتاب‌خوانده
است‌ونه‌سیگاربرگ‌برل*ب‌گذاشته‌وکلاهِ‌کج‌برسر ...
نه‌بافیلم‌تایتانیک‌گریه‌کرده‌است‌و
نه‌ولنتاین‌می‌داندچیست !
اماصدیقه‌خانم‌که‌مریض‌شد،شب‌ها‌کارمی‌کرد
وصبح‌هابه‌کارِخانه‌می‌رسید ..
درچشمانش‌خستگی‌فریادمی‌زد،خواب،
یک‌آرزوبود.اما‌جلوی‌بچه‌ها‌وصدیقه‌خانوم
ذره‌ای‌ضعف‌بروزنمی‌داد ...
حبیب‌آقاعشق‌را‌معنامی‌کرد،تا به نمایش بگذارد!🙂💜️((:
عشق،همین‌است،وبس💜

┄┅┄💜✶┄┅┄
عکس زشت آرشیویی را از من پذیرا باشید..🌿👸
...
نظرات