عکس اسکمو مخصوص
Elham banoo
۳۰
۹۸۷

اسکمو مخصوص

۲۸ تیر ۰۰
از دیگران شکایت نمیکنم
بلکه خودم را تغییر میدهم
چرا که کفش پوشیدن راحتر از
فرش کردن دنیاست
مبارزه انسان را داغ می‌کند
وتجربه انسان را پخته میکند
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود
...
نظرات