عکس کیک عریان
حدوکدو
۵۳۵
۳.۳k

کیک عریان

۸ مرداد ۰
دومین تجربم🤗
❤عیدغدیر مبارک ❤

سر کوی بلند فریاد کردم / علی شیر خدا را یاد کردم
علی شیر خدا یا شاه مردان/ دل ناشاد ما را شاد گردان
علی شیر خدا دردم دوا کن/ مناجات مرا پیش خدا کن
چراغ آسمون نذر دل تو / بهر جا عاشق است دردش دواکن
 نظرگاه گر رویم با هم نگارا  / بگیرم دامن شیر خدا را
بگریم تاخدا رحمش بیاید/نهیم برچشم خودقفل طلا را
...