عکس نان واتروشکا
دستورش تاییدشد❤❤
❤zahra،Z&B❤
۱۱
۱.۸k

نان واتروشکا دستورش تاییدشد❤❤

۱۶ مرداد ۰۰
نان واتروشکا روسی در سرآشپز پاپیون

https://sarashpazpapion.com/recipe/7c57b573d297792e61e6ef21be2bba0c

مواد لازم برای۵ نفر
مواد خمیر :
آرد ۲۶۰ گرم
تخم مرغ ۱ عدد
شیر ۱۰۷ گرم
کره ۳۰ گرم
شکر یا پودرقند ۳۰ گرم
خمیر مایه فوری ۱ قاشق غذا خوری
نمک ۱/۳ قاشق چای خوری
مواد لازم وسط خمیر
پنیر خامه ای (بدون نمک) ۲۰۰ گرم
پودر شکر ۳۰ گرم
تخم مرغ ۳۰ گرم
آرد ۱۰ گرم
نمک ۱/۴ قاشق چای خوری
مربا یا مارملاد توت فرنگی یا آلبالو ۵ قاشق غذا خوری سرپر
مواد رومال:
شیر ۱ قاشق غذا خوری
تخم مرغ ۱ عدد
مواد لازم کرامبل
آرد ۳۰ گرم
کره ۱۵ گرم
پودر شکر ۱۵ گرم

طرز تهیه
۱- مرحله اول:درابتداشیرولرم+خمیرمایه ویک ق شکرراباهم مخلوط کرده وروی موادرامی پوشانیم تاخمیرمایه عمل بیاید
۲- وبعد درظرفی بزرگترباقی موادشامل:تخم مرغ،نمک وباقی شکرراباهم مخلوط کرده وخمیرمایه عمل آماده راهم اضافه می کنیم ودرآخرآردرادرموادمی ریزیم وخوب ورزمی دهیم .
۳- وبعدبرروی سطح کارمون مقداری کمی آردپاشیده وخمیرراکمی ورز داده وکره رادونیم کرده ونیم اول رابه خمیراضافه می کنیم و بعداز ورز چنددقیقه ای نیم دوم کره راهم به خمیراضافه می کنیم وخمیر را ده دقیقه خوب ورزمی دهیم ویاصدمرتبه به سطح کارمی کوبیم ودرآخرکف دستمان رابه کمی روغن آغشته کرده وخمیر راگرد کرده ودرکاسه می گذاریم تا استراحت کنداین استراحت ۱/۵تا۲ ساعت است.
۴- مرحله دوم:بعدازاینکه حجم خمیردوبرابرشدپف خمیرراگرفته وخمیررابه پنج قسمت نودتاصدگرمی تقسیم می کنیم وبعدگلوله های خمیرراگردکرده ودرداخل سینی چرب شده بافاصله می گذاریم ودوباره به خمیرهاده دقیقه استراحت می دهیم.
۵- مرحله سوم:تااین ده دقیقه سپری شودماموادتاپینگ یاوسط خمیرراباهم مخلوط می کنیم که شامل پنیرخامه ای،پودرشکر،تخم مرغ(ازسی گرم نبایدبیشترباشد)،آرد ونمک است.
۶- مرحله چهارم:وبعدازاستراحت ده دقیقه ای ،وسط خمیرها رامانندکاسه گودکرده واز مواد تاپینگ درهرکدام ازخمیرهایک ق غذاخوری سرپرمی ریزیم وبعدروی موادپنیری مارمالاد یا مربامی ریزیم (برای هرنون یک ق غ) بعدازاین کاردوباره به خمیرها ۴۵ دقیقه استراحت می دهیم.
۷- مرحله پنجم:بعدازاستراحت لبه های خمیررارومال زده وکنجدمی پاشیم
و موادکرامبل که شامل آرد،پودرشکر،کره است رامخلوط کرده که موادی مانندخرده نان به ما می دهد وروی نان هامی پاشیم
ونون ها را در دمای۱۸۰درجه به مدت۳۰ دقیقه می گذاریم تاآماده شودودر آخر گریل راروشن کرده تاروی نان ها هم طلایی شود.

سایر نکات
۱:آردبایدآردسفیدیانول باشد
۲:مارمالادبایدشهدکمی داشته باشدوغلیظ باشدازمربای خونگی هم میشه استفاده کرد
۳:همه ی موادبایدبه دمای محیط رسیده باشند
۴:سه استراحت گفته شده دردستوربایدانجام شود
۵:بجای موادپنیری می توان ازخرمای له شده وبه جای مربامی توان ازکشمش ویاگردواستفاده کرد
۶:یامی توان بجای موادپنیری بعدازپخت نون هاازگاناش استفاده کرد وروی گاناش پسته ریخت
۷:کاسه آب موقع پخت نان لازم است

منبع :‌سرآشپز پاپیون
وبسایت :‌
https://sarashpazpapion.com
...
نظرات