عکس آش اوماج
دوستان لطفا به استوریام سربزنید
ارکیده
۶۲
۱.۴k

آش اوماج دوستان لطفا به استوریام سربزنید

۱۲ دی ۰۰
خوشتر ز عیش وصحبت و باغ وبهار چیست؟
ساقی کجاست؟ گو : سبب انتظار چیست؟
هر وقتِ خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟
🌹🌹🌹
...
نظرات