عکس پیتزا پای
mikhak1986
۳۴
۶۴۶

پیتزا پای

۱۴ دی ۰۰

💜🍀🍀🍀🍀🍀💜

صبورانه
در انتظار زمان بمان!
هر چیز در زمان خودش
رخ میدهد...
باغبان حتی اگر
باغش را غرق آب کند،
درختان خارج از فصل خود
میوه نمیدهند...

دستور پخت از سر آشپز پاپیون 👇👇👇👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/7lfmjnntri2tasai1iee1o3qlpg9psi8
...