عکس پنیر کوزه ای
شیرین
۲۳
۵۵۱

پنیر کوزه ای

۱۲ فروردین ۰۱
پنیر فتا نازک برش دادم وگذاشتم خشک شد وبا چاقو یا رنده ریزش کردم و رازیانه مخلوط کردم وریختم داخل کوزه .
...
نظرات