عکس تزیین شله زرد نذری
صفیه‌
۷۱
۶۱۷

تزیین شله زرد نذری

۵ اردیبهشت ۱
به جز از علی نباشد به جهان گره‌ گشایی
طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی

چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن
به جز او به زخم دل‌ ها ننهد کسی دوایی

ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم
سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی

بشناختم خدا را چو شناختم علی را
به خدا نبرده‌ ای پی اگر از علی جدایی

علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق
تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی

نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن
تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی

همه عمر هم چو شهری طلب مدد از او کن
که به جز علی نباشد به جهان گره‌ گشایی

عباس شهری

التماس دعا دوستان عزیزم🙏🌹
#ویژه_رمضان#شله_زرد_نذری#تزیین
...
نظرات