عکس شربت آلبالو
باران سجادی
۴۰
۱.۳k

شربت آلبالو

۲۱ شهریور ۰۱
با دوستم تو آمریڪا صحبت میڪنم تو یڪسال خونه خریده، زن گرفته، ترفیع گرفته
پرسید تو چه خبر؟

به نظرتون بهش بگم قاب گوشیمو عوض ڪردم؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...
نظرات