عکس چلوگوشت
فافی❤مهی
۹
۱.۵k

چلوگوشت

۲۲ شهریور ۰۱
تو "با شرافتي" اگر "آبروي ديگران"🍂🌷
را مانند "آبروي خودت" محترم بداني.
تو "آزادي" اگر …
"خودت" را کنترل کني، "نه ديگران را"
تو "مهرباني" اگر …
وقتي ديگران مرتکب
اشتباهي مي‌شوند، "آنها را ببخشي".

تو "ثروتمندي" اگر …
بيش از آنچه نياز داري
نداشته باشي.
و "دوست داشتني هستي" اگر …
"دردهايت" تو را از ديدن
"دردهاي ديگران کور نکرده باشد"🍂
...