عکس  حلوا نذری
ارکیده
۷۷
۲k

حلوا نذری

۳۱ شهریور ۰۱
صوفی نهاد دام و سر حقّه باز کرد
بنیاد مکر با فلک حقّه باز کرد
بازیّ دهر بشکندش بیضه در کلاه
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
🌹🌹🌹
...
نظرات