عکس فالوده یخی

فالوده یخی

۱۱ مهر ۰۱
بعد از آب کش کردن به مدت ده دقیقه درون آب یخ گذاشته و بعد به ظرف شربت مورد نظر انتقال دهید
...