عکس فرنچ تست
(نان تست فرانسوی)
Leila.ŗşℓ
۸۴
۱.۴k

فرنچ تست (نان تست فرانسوی)

۱۶ مهر ۰۱
کتاب "هنر و زندگی پیکاسو"
«وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان باشی، آنها چاره ای ندارند
جز آنکه خُردت کنند، تا برایشان اندازه شوی!
پس مراقب معاشرت هایت باش...»
...