عکس چای لاته...

چای لاته...

۲۶ دی ۰۱
#چالش_جعبه_کاودیی
💛❤خوشبختی
تصادفی نیست، یک هنر است!

شما منتظر
خوشبختی نمی‌نشینید،
بلکه برایش برنامه‌ریزی می‌کنید

خوشبختی را باید
مانند طرحی زیبا بر
روی پارچه‌ای سفید دوخت..❤💚
...