عکس به وقت افطار 
ورق بزن مهربونم

به وقت افطار ورق بزن مهربونم

۱۱ فروردین ۰۲
#بهشهر در جوار خاله جان و دایی جانم
افطاری متفاوت و خوبی بود...
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق انشاءا
...
نظرات