عکس رشته خوشکار
نرگس
۴۶
۹۴۶

رشته خوشکار

۲۲ فروردین ۰۲
برای اولین بار درست کردم.طعم و بافتش مثل باقلوا با خمیر یوفکای آماده بود. جای دوستان گلم سبز.
...
نظرات