عکس لوکوم بازاری
منیژه
۰
۲.۹k

لوکوم بازاری

۲ خرداد ۰۲
🔹️در زمان امیر کبیر هرج و مرج در بازار به حدی بود که هر کس در
مغازه اش از همه نوع جنسی می فروخت. به دستور امیر کبیر هر کسی
ملزم به فروش اجناس هم نوع با یکدیگر شد، مثلا پارچه فروش فقط
پارچه، کوزه گر فقط کوزه و همه به همین شکل.
پس از مدتی به امیر
کبیر خبر دادند شخصی به همراه توتون و تنباکو، بند تنبان، هم می
فروشد، امیر کبیر دستور داد او را حاضر کردند و از او دلیل کارش را
پرسیدند، آن شخص در جواب گفت: کسی که تنباکو از من می خرد
ممکن است هنگام استعمال به سرفه بیافتد و در اثر این سرفه بند تنبانش
پاره شود. لذا من بند تنبان را به همراه تنباکو می فروشم.

از آن زمان هرکسی که حرف چرت و پرت و بی ربط میزند میگویند
حرفای بند تنبونی میزنه

#ریشه_ضرب_المثل

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...