عکس حلوا
maryam goli?
۷۶
۵۲۵

حلوا

۱۳ خرداد ۰۲
منتظر نباش زندگی به تو معنا بده؛🌱
بلند شو و زندگی را معنا کن!🌿
فردای تو نهفته در امروز تو است؛
🍄پس امروز رو خوب بساز تا فردایی
عالی داشته باشی..🕊

#تشکر ویژه از دوستانی که لایڪ میکنن😍
...
نظرات