عکس خمیر پایه شیرینی عید
sweet 80
۳۰
۵۴۷

خمیر پایه شیرینی عید

۲ مرداد ۰۲
زِندگی‌کوتاه‌اَست
نَه‌غَمش‌می‌اَرزد
وَنَه‌شادیِ‌ماندَن‌دارَد!
بِهتَرین‌راه‌بَرایَت‌این‌اَست
کِه‌بِخَندی‌و‌بِخَندی‌و‌بِخَندی
بِه‌غَمش...
بًه‌کَمش...
وَبه زیادیِ‌غَمش...
...
نظرات