عکس پیراشکی کرم دار

پیراشکی کرم دار

۲ شهریور ۰۲
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند ...
...
نظرات