عکس و من خدا را دارم 
میان تمام نداشته هایم ...❤
شیرین بانو
۲۵
۳۷۶

و من خدا را دارم میان تمام نداشته هایم ...❤

۱۵ آبان ۰۲
...
نظرات