عکس نخودآب ساده

نخودآب ساده

۶ آذر ۰۲
#_راحت _خوشمزه
و برا دور همی بهترین گزینه هس👌
ک برا دور همی خودمون پختم🙏
لینک‌دستور پخت
https://sarashpazpapion.com/recipe/461ec21c25ccb8f4eedbc8182dab155a
با دستور پخت خودم هس🥰
...