عکس مسقطی شیرازی
Moayed nezhad.
۲۰
۵۰۱

مسقطی شیرازی

۲ ماه پیش
خدایا !
دریافته ام کسی که می گوید:
برایم دعا کن،از روی عادت نمی گوید
کم آورده است

خدایا !
دستش را بگیر، چرا که او هنوز هم
به معجزه ی کرامتت ایمان دارد.
...
نظرات