عکس ذرت مکزیکی
A & S
۱۵۷
۱.۲k

ذرت مکزیکی

۲۹ آبان ۹۴
گفتند ضمایر را نام ببر

گفتم:من...من...من

گفتند:پس بقیه چه شدند؟

گفتم:همه رفتند زیارت "ارباب"فقط من "جا مانده ام"

** التماس دعای فراوان دوستان عزیز **
...
نظرات