عکس کباب تابه ای...
یگانه...
۱۸
۲۹۴

کباب تابه ای...

۱۲ آذر ۹۴
ناهار یکشنبه ظهر...برای همسر دلبند...
...
نظرات