عکس زرشك پلو با مرغ حلزوني
ZoHreH & YaSseR
۱۸
۴۷۳

زرشك پلو با مرغ حلزوني

۱۰ آبان ۹۵
95/8/1
خوشمزه شده بود جاتون خالي
از شب قبل مرغ رو طمع دار كرده بودم
فقط حيف كه پياز رنده شده روووي مرغم موند
بايد اب پياز فقط ميزدمo(╯□╰)o
...
نظرات