عکس کاچی
fatemeh
۱۸
۴۸۹

کاچی

۱۱ خرداد ۹۶
❇خدایا
دراین ماه عزیز
کمکمان کن تا
خالصترین نیت ها
پربارترین عبادت ها
بهترین زیارت ها
وموردقبول ترین
روزه هارا داشته باشیم
" امین"
...
نظرات