جلوگیری از پلاسیده شدن هویج
جلوگیری از پلاسیده شدن هویج

اگر قبل از گذاشتن هویج درون یخچال سر هویج رو ببرید, هویج خشک و پلاسیده نمیشه! چون سر هویج رطوبت هویج رو میگیره و اونو خشک و پلاسیده میکنه!