عکس کوکو ذرت
¥@$
۲۷
۵۴۳

کوکو ذرت

۲۲ شهریور ۹۶
خوب بودن زیاد سخت نیست ...
کافی است مهربانی کنی
زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند همین خوبی است
وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبی است
وقتی محبتت بی منت باشد
وقتی عشق بورزی
وقتی زیبایی اشخاص را ببینی
وقتی خوبی هایشان را ببینی
همین خوبی است ...
مهم نیست آدماها چگونه اند
مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا ن
تو سلام کن
سربه سرشان بگذار
شیطنت کن
همین خوبی است
مهم این است که تو خوب باشی
آن ها روزیی دلشان برای خوبی هایتان تنگ میشود باور کن ...
خوب بمان ای خوب من
لب☺خند بزن ای مهربان
...
نظرات