عکس کیک جنگل سیاه
sib khepele
۴۵
۵۹۲

کیک جنگل سیاه

۱۱ دی ۹۶
کیک تولدی که واسه خودم پختم, امشب 24ساله میشم وبه قول خانم فروغ روزها رفتند و من دیگر
خود نمیدانم کدامینم
آن من سرسخت مغرورم
یا من مغلوب دیرینم ...
...
نظرات