عکس حلوای آرد برنج
h.f
۹۸
۸۷۱

حلوای آرد برنج

۱۲ مهر ۹۷
پنجشنبه است...پنجشنبه ها دلم پر میکشد برای بوی حلوا و یاد رفتگان...
توجمعه منی

بعضی‌ها شنبه‌ی آدمند
پُرِ قرارهای تازه
پُرِ شروع‌های دوباره
جدی و عبوس

بعضی‌ها سه‌شنبه‌ی آدمند
پُرِ کارهای نکرده
پُرِ وعده‌های عقب افتاده
آشفته و مضطرب

بعضی‌ها پنج‌شنبه‌ی آدمند
پُرِ رهایی و بی‌خیالی
پُرِ سبک‌باری و خوشحالی
آزاد و خوش‌گذران

تو جمعه‌ی منی
بهترین روز هفته‌ام،
که آفتابش بالا نیامده بود به غروب رسید ...
...
نظرات