عکس پای سیب(2)
zjojo✔
۱.۱k
۲.۴k

پای سیب(2)

۲۱ مهر ۹۷
.
.
.
سلام دوست جونیاخوبید؟مرسی هستین 🙌🙌فداتک تکتون😙 #پای_سیب سفارشی بود😊البته من بایه دستوره دیگه درستش میکنم 👌👌خیلی بدعکس بودنمیدونم چرا😥😥 شماخوشگل ببینید😆😆راستی اون قوری هم واسه سیسمونیم بوده هم سنه خودمه عتیقه اس😂😂😆
#پای_سیبکاش بشه فراموشش کنم
خیلی ازماهااین جمله روبارهاباخودمون گفتیم
بااینکه ته دلمون یه چیزه دیگه میخواست
بااینکه چشامون یه حرف دیگه میزد
تنهامیشدیم، بغض میکردیم
امانمیذاشتیم صدای هق هقمونوکسی بشنوه
زندگی همینه واسه بعضی هاخلاصه میشه توچهارتاخاطره وامونده
اولش یه طعمِ دیگه داره،یه رنگِ دیگه داره
بایه لبخندشروع میشه،بایه جمله قشنگ
بعدکه کم کم دلتوبُردسمتِ خودش
یهوسردمیشه،یهودردمیشه ...
شروع میکنی باخودت حرف زدن.....
نمیدونی کجاجاگذاشتی،اصلاچیوجاگذاشتی،چرااینجوری شدی
اصلاکجای راه یادت افتادکه سیگارت ته گرفته
بغضات پرگرفته، قلبت دردگرفته
کجای راه یادش افتادی،این مسیروچجوری رفتی که هنوزکه هنوزه دلِ واموندت ولکنِ ماجرانیست
میخوادگریه کنی،میخوادراه بری،میخوادیادت بمونه
کاش یه قرصی بسازن واسه فراموشی
خودت برای خودت تجویزکنی ،صبح،ظهر،شب....
یانه اصلاهروقت یادش افتادم،هروقت دل بی صاحابم گرفت
هروقت وقتی برای خودم نداشتم.....
اگه بوی عطرآشناخوردبه مشامم ....
اگه رنگ لباسِ موردِعلاقمویه روزتنِ یه کسِ دیگه ای دیدم یادش افتادم.....
اگه بارون زدوبااین روزای تلخِ بارونی خاطره داشتم....
اگه خیلی اتفاقی سرازکوچه ای درآوردم که گریه های شبانم ازاونجاشروع شد....
همونجایی که تنهاامیدزندگیم بهم گفت منوفراموش کن
بعدتوگفتی جای من تصمیم نگیر،تنهام نذارداغون میشم،اصلاهرچی توبخوای ،ولی نروتوروخدانرو
امابازم حرفِ خودشومیزنه،منوفراموش کن
بعدمیدونی بالاخره فراموشش میکنیاامایه روزحتی اگه خوشبخت ترین آدم جهانم بشی،یه جاکه این جمله روبشنوی بازیادش میوفتی ای داد
کاش این قرصِ فراموشی بودکلِ درداتوفراموش میکردی
یه لبخندمیزدی ومیگفتی:خوشحال شدم ازآشنایی باشمابه امیددیدار....
بعدمیرفتی واسه خودت....
من یه روزیه همچین قرصی روپیدامیکنم ،زیاددورنیست
فعلادله بیچارم بسازوبسوز،تموم میشه یه روز....

#حسین_سلیمانی #دلنوشته
مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...