عکس خورش نخودفرنگی

خورش نخودفرنگی

۱۸ بهمن ۹۷
پیاز داغ
و سرخ کردن گوشت ها با پیاز ها
...