عکس استخوان گوشت زینگ ماهیچه گوساله
Ξ ραяі Ξ
۱۴
۲۲۸

استخوان گوشت زینگ ماهیچه گوساله

۵ اردیبهشت ۹۸
#اســتــخــوان گــوشــت - قــلــم گــاو
طــرز تــهیــه :
اســتــخــوان و قــلــم گــاو یــا گــوســالــه رو ب چــن شــقــه بـڪــنــیــد و داخــل زود پــز انــداخــتــه و اب روشــون بــریــزیــد تــا جــاایــے ڪ اب ســطــح قــلــم ها بــیــاد و یــڪ تــڪــه پــیــاز درشــت را چــن قــاچ زده بــا ڪــمــے نــمــڪ بــزاریــد 40 دقیـقـه تــا1 ســاعــت بــا حــرارت مــعــمــولــے بــپــزد مــیــتــونــیــد یــڪــبــار ڪــنــتــرل ڪــنــیــد ڪ ابــش ڪــم نــشــه
اگــه زود پــز نــداریــد در ے قــابــلــمــه ریــخــتــه و بــا حــرارت مــلــایــم حــدود 10 ســاعــت بــزاریــد بــپــزد
بــعــد در یــڪ قــابــلــمــه پــیــاز داغ ڪــرده نــمــڪ فــلــفــل زردچــوبــه فــلــفــل ســیــاه و رب گــوجــه بــزنــیــد و ے ڪــمــے تــفــت بــدیــد و مــحــتــوے زودپــز و داخــل قــابــلــمــه بــریــزیــد تــا چــن جــوش بــزنــد و جــا بــیــوفــتــد در10دیــقــه اخــرش ســیــر رنــده شــده اضــافــه ڪــنــیــد

نــڪــتــه :رب گــوجــه دلــبــخــواهے هســت
ســیــر و بــعــد ســرو هم مــیــتــونــیــد بــزنــیــدبــعــضــیــا ابــلــیــمــو هم مــیــزنــن
اب قــلــم و اســتــخــوان گــوشــت ســرشــار از مــواد مــغــذے و درمــان پــیــرے زود رس پــوســت و مــفــاصــل هســت
آب قــلــم و مــیــتــونــیــن در فــریــز نــگــهدارے ڪــنــیــد و بــرا خــورشــت ســوپ آش اســتــفــاده ڪــنــیــد


نــوش جــااان
...
نظرات