عکس ژله تخم شربتی
مری
۳۷
۸۳۴

ژله تخم شربتی

۲۳ اردیبهشت ۹۸
واقعا خیلی خوب است
که صبح از خواب بیدار میشوید و میفهمید خدا به شما روز دیگری داده
تا در کنار عزیزانتان زندگی کنید

خدایا از تو سپاسگزارم
#رمضان#
...
نظرات