عکس ناهار روز جمعه ی خونه ی ما
Somayeh@food
۱۸
۴۲۹

ناهار روز جمعه ی خونه ی ما

۲۴ خرداد ۹۸
جمعه
یک جمع صمیمی میخواهد
چنداستکان چای
چندجین لبخند
خانه مادربزرگ
عطرکاهگل وشمعدانی..

مدتهاست دیگرجمعه هایمان
"جمعه"نیست
تعجبی ندارد دلمان میگیرد!
#ناهار#کتلت#خوشمزه#ناهارروزجمعه#زندگی_زیباست#بخندبانو
...
نظرات