عکس ماکارانی ساده
setayeshآشپزخونه
۱۸۹
۱.۶k

ماکارانی ساده

۳۰ آبان ۹۸
#ماکارانی#ترشی_کلم#آشپزخونهsetayesh
🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝

💎دنیای عجیبه!!!!!!!!!..............

توقع اطرافیان برحسب نوع رفتارها و تلاشها متفاوت است.

فردی که بی خیال وبدون قید و بند است و برای پیشرفت خودش و فرزندانش هیچ کار مهمی انجام نداده ، همه مراقبش هستند تا این کاهلی او را جبران کنند و هیچ کسی به خاطر سستی او در زندگی اعتراضی نمیکند.

💎ولی فردی که سخت تلاش میکند تا رفاه برای خانوادش مهیا کند و مقید به رفتارش است تا بهترین باشد، دیگران هم نسبت به او پرتوقع میشوند، به طوریکه هم توقع احترام و هم توقع مالی دارند و نسبت به کوچکترین خطایش اعتراض میکنند.
...