عکس جغور بغور 
(خوراک دل و جگر)
Samane Sadat
۶۳
۲k

جغور بغور (خوراک دل و جگر)

۱۱ اردیبهشت ۹۹
افطار# ماه مبارک رمضان🌹🌹
خوراک دل و قلوه و جگر گوسفندی#
...
نظرات