عکس رمضان میرود و پشت سرش هم دل من
رفت تا سال دگر، زنده بمانیم یا نه ...
sofi
۶
۹۴

رمضان میرود و پشت سرش هم دل من رفت تا سال دگر، زنده بمانیم یا نه ...

۳ خرداد ۹۹
...
نظرات