عکس کوکوی تره

کوکوی تره

۲ آبان ۹۹
به جفر میگن بابات چجوری مرد ؟

میگه از پشت بوم افتاد رو کولر با کولر افتاد تو بالکن

نرده های بالکن شکست

بعد افتاد روی نورگیر
شیشه های نورگیر شکست

از اونجا افتاد روی گلدونها

ما دیدیم خونرو داره خراب میکنه !
با تیر زدیمش..!😐😐😂🤣

#ببخشید نظراتو بستم ، وقت نکردم جواب بدم
...